תקנון “הגרלת הקיץ” של מועדון הג’נטלמנים בע”מ

 

כללי: תקנון זה מתייחס להגרלה שתערך ביום ה: 30.9.2018 בין השעות: 19:00-01:00 באולם האירועים “לאגו” ראשל”צ כתובת: רחוב המאה ועשרים 6 .לאחר סיום 4 ימי הפעילות.

הבהרה: למשתתף לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בכל הקשור לפירוש לא נכון ו/או מוטעה ו/או לא מדויק של הסעיפים בפרק “הגדרות”.

 

פרק 1- הגדרות

“החברה” מועדון הג’נטלמנים בע”מ ח.פ. 515862803 כתובת למשלוח דואר עין הקורא 10 ראשל”צ

טלפון: 054-300-2000

“מטעם החברה” עובדי חברה מוסמכים, מנהלים, ספקים מטעם החברה הנותנים שירות ללקוחות.

 

“אתר החברה” אתר האינטרנט של החברה אשר כתובתו www.pokerclub.co.il

“היתר הכללי/הגרלה” היתר מטעם משרד האוצר לקיום הגרלות

“הגרלת הקיץ/ההגרלה” ההגרלה אשר תערך בסוף הפעילות כאמור בתקנון זה. ההגרלה הינה ידנית ומתבצעת באופן הבא: יוכנסו כל הכרטיסים של שמות המשתתפים לתיבת הגרלות. טרם שליפת כרטיס עם שם המשתתף, יוכרז הפרס עליו מתחרים בהתאם לרשימת הפרסים. לאחר שליפת הכרטיס, יוכרז שם המועמד לזכייה. כרטיס שנבחר לא יוחזר לתיבת ההגרלות.

“תיבת ההגרלות” תיבה אשר מסתובבת ידנית ובה כרטיסי המשתתפים.

“הפרסים” רשימת הפרסים אשר יוגרלו במסגרת ההגרלה.

“פתיחת חשבון” חשבון אשר נוצר בעקבות ההרשמה לאתר החברה בה המשתמש מזין את כל פרטיו האישיים הכוללים שם מלא, ת.ז., טלפון, דוא”ל וכו. וכך למעשה מתקבל כחבר מועדון רשמי והוא זכאי להשתתף בהגרלה בכפוף לאמור בתקנון זה וכל דין אחר.

“משתתף” משתתף הוא אדם הנרשם כחבר מועדון וחייב לעמוד בתנאי הסף:

תושב ישראל ו/או בעל היתר שהייה כדין אשר מלאו לו 18 שנים ועומד ביתר התנאים של תקנון זה.

“הפעילות” פעילות ההגרלה הנערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי והתקנון, אשר במסגרתה יוזמנו חברי המועדון לאולם אירועים לערב הכולל הרצאות, ארוחת ערב, אטרקציות כגון טורניר הפוקר, תחרות רודאו ותחרות קליעות לסל אשר במסגרתן יוכלו המשתתפים בהתאם למיקום בו יסיימו את התחרות, לקבל כרטיסים נוספים על שמם. הפעילות תהא במשך 4 ימים ובסוף היום הרביעי יוגרלו הפרסים בהתאם להיתר ולתקנון זה.

“טורניר פוקר” טורניר הפוקר העומד בכל תנאי סעיף 6 לחוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ”ד-1964 קרי, אינו מהווה משחק אסור, הימור או הגרלה כאמור להלן:

 1. המשחק נערך לקבוצה סגורה של אנשים “חוג אנשים מסוים” לפי סעיף 6(1) לחוק לעיל.
 2. המשחק הוא לצורך שעשוע ובידור, המנצח מקבל אך ורק את תואר “אלוף המועדון” ומספר כרטיסי הגרלה אשר שווים 0 שקלים ואינם ניתנים למסחר או העברה בשום צורה ואין משמעות הזכייה בטורניר הפוקר כהבטחה ו/או התחייבות לקבלת פרס כלשהו בהגרלה וכמו כן אין חובת השתתפות בטורניר הפוקר בכדי להשתתף בהגרלה והכל לפי סעיף 6 (2) לחוק לעיל.
 3. האירוע מתקיים באולם אירועים מוכר במרכז הארץ ועל כן עומד בתנאי סעיף 6 (3) לחוק לעיל :

“אינם נערכים במקום משחקים אסורים, הגרלות והימורים”.

דירוג המשתתפים יהיה בהתאם למקום בו סיימו את הטורניר.

“תחרות רודאו” תחרות אשר במסגרתה המשתתפים ירכבו על בובה מכנית של שור וינסו להישאר על השור כמה שיותר (כמו בחוקי הרודאו הרגילים). דירוג המשתתפים יהיה בהתאם לזמן ההישארות על השור המכני.

“תחרות קליעות” תחרות קליעות לסל. לכל משתתף יהיו 30 זריקות ממרחק קבוע. דירוג המשתתפים יהא בהתאם לתוצאות הניקוד שלהם.

“מלווה” מאחר וחלק מהפרסים כוללים כרטיסי טיסה זוגיים, זוכה רשאי להביא עימו מלווה לזכייה בפרס. על המלווה לעמוד באותם התנאים של משתתף כאמור בפרק זה ועליו לחתום על נספח ג’ לתקנון כתנאי לקבלת הפרס. כמו כן המלווה כפוף לאמור בתקנון זה וכל דין אחר.

“מועמד לזכייה” משתתף אשר שמו הוגרל בהגרלה והוא ממתין לקבלת הפרס בכפוף לתנאיי התקנון.

“זוכה” מועמד אשר השלים את חובותיו על פי תקנון זה והוא רשאי לקבל את הפרס.

 

פרק 2- הסבר כללי

 1. המבוא, ההגדרות והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 2. במהלך תקופת הפעילות, תערוך החברה פעילות בשם “הגרלת הקיץ” ובמסגרת פעילות זו ועל פי הוראות התקנון, יוכלו המשתתפים לקחת חלק בפעילות ובהגרלה והכל כפי שיפורט בתקנון זה.
 3. יובהר כי ייתכן ובמהלך הפעילות ועד ביצוע ההגרלה יעודכן התקנון מעת לעת. התקנון המעודכן יפורסם באתר החברה עם ציון תאריך העדכון האחרון. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן האחרון שפורסם באתר אף אם משתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
 4. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות באתר החברה ו/או בכל דרך אחרת, תגברנה הוראות התקנון העדכני ביותר לכל דבר ועניין.
 5. בכל הנוגע להגרלות, יהיו הוראות תקנון זה כפופות להוראות ההיתר הכללי.
 6. בתקנון השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבהו/או רבים.

פרק 3- תנאי ההשתתפות בפעילות

 1. אדם המעוניין להשתתף בהגרלה חייב להיות חבר מועדון בחברה. חבר מועדון יהיה כל איש ואישה מעל גיל 18 הכשירים להירשם למועדון החברים ולהשתתף מבחינה חוקית בהגרלה.
 2. על המשתתף להירשם כחבר דרך אתר החברה על ידי פתיחת חשבון חבר. המשתתף יזין את פרטיו האישיים במדויק הכוללים את שמו המלא, תעודת הזהות, מייל וטלפון. האחריות על רישום מדויק ומלא של הפרטים חלה אך ורק על המשתתף. משתתף שלא ימלא את כל הפרטים נכונה ולא יעביר את תשלום דמי החבר במלואם לא יהיה רשאי להשתתף בתחרות.
 3. טרם אישור ההרשמה, יאשר המשתתף כי הוא מעל גיל 18, הוא קרא, הבין ומאשר את תנאי התקנון והוא מאשר לקבל מסרים פרסומיים מהחברה.
 4. יובהר כי עצם הכניסה לאתר והרישום לא מהווים ראיה ו/או הבטחה לקבלת פרס כלשהי.
 5. לאחר הרישום בהתאם ובכפוף לאמור לעיל, יוזמן המשתתף לאירוע הפעילות בהתאם ליום בו הוא נרשם ולפעילות בה הוא בחר להשתתף (טורניר פוקר/רודאו/תחרות קליעות). תינתן למשתתף האפשרות לבחור את יום הפעילות בו הוא מעוניין להגיע אך אין הדבר מבטיח למשתתף מקום באותו היום שבחר. יום ההשתתפות בפעילות תלוי במקום הפנוי שנותר ויתכן כי המשתתף יקבל הזמנה ליום אחר.
 6. כל חבר מועדון שנרשם למועדון מקבל כרטיס השתתפות לאירוע הפעילות שכולל כניסה לאחת מן הפעילויות שיבחר. לא ניתן להירשם ליותר מפעילות אחת.
 7. בכניסה לאחת הפעילויות, המשתתף מקבל כרטיס הנושא את שמו המלא ומספר ת”ז.
 8. בתחילת הטורניר המשתתף מוסר את הכרטיס לאחראי הפעילות (טורניר פוקר/רודאו/תחרות קליעות). במידה והמשתתף לא מעוניין להשתתף באף אחת מן התחרויות, הוא רשאי להעביר ישירות את הכרטיס למזכירות ההגרלה לצורך רישומו להגרלה.
 9. יובהר כי אין חובה להשתתף באף אחת מן התחרויות על מנת להשתתף בהגרלה ואין שום קשר או התחייבות ו/או הבטחה לפרס בגין השתתפות או זכיה במקום הראשון באף אחת מן התחרויות.

 

פרק 4- ימי הפעילות וההגרלה

  1. ימי הפעילות יהיו בין התאריכים: 25.9.2018 – 30.9.2018 באולם האירועים “לאגו” בין השעות: 19:00 – 01:00.
  2. האירוע יחולק ל 4 ימים ויכלול כמות משתתפים בהתאם לכמות הנרשמים. בכל יום תערך תחרות והמשתתפים בעלי הניקוד הגבוה ביותר ו/או המשתתפים שלא הודחו, יעפילו ליום הרביעי והאחרון בו תערך תחרות הגמר ולאחריה ההגרלה. לפי כמות הנרשמים לכל פעילות, יעודכנו המשתתפים באיזה מקום ו/או איזה ניקוד סף עליהם לעבור בכדי להעפיל ליום הגמר.
  3. כל יום יודחו מספר משתתפים עד אשר יישארו ביום האחרון העולים מכל יום מוקדמות.
  4. ביום הרביעי והאחרון, יערכו תחרויות הגמר לכל פעילות בין המשתתפים האחרונים עד אשר יוכרז מנצח ואלוף הקיץ של החברה לכל פעילות.
  5. ככל שהמתחרה מסיים במיקום טוב יותר, כך הוא זכאי לכרטיסים נוספים על שמו אשר יוכנסו לתיבת ההגרלות. מצ”ב נספח א’ לתקנון: “טבלת הכרטיסים” אשר מראה את מספר הכרטיסים אשר יחולקו לכל משתתף לפי מיקומו הסופי בטורניר. לכל תחרות מצורפת טבלת כרטיסים משלה אשר תעודכן בהתאם לכמות הנרשמים והמשתתפים בכל תחרות.
  6. בסיום הטורניר, יוכנסו כלל הכרטיסים לתיבת הגרלות ידנית ובכל פעם טרם שליפת כרטיס, יכריז הכרוז על הפרס מתוך “טבלת הפרסים” המצ”ב כנספח ב’ לתקנון.
  7. לאחר הקראת הפרס, יישלף כרטיס אחד מתוך תיבת ההגרלות אשר יכיל את שמו ותעודת הזהות ו/או מספר חבר מועדון והוא יהיה המועמד לזכייה. יובהר כי כל כרטיס שנשלף לא יוחזר לתיבת ההגרלות.

 

 • יובהר כי אין כל משמעות לגבי מיקום המשתתף באף אחת מן התחרויות לבין סוג הפרס ואין כל קשר ו/או הבטחה ו/או התחייבות מכל סוג שהוא מצד החברה להבטחת פרס לפי מיקום המשתתף. הגרלת הפרסים כאמור לעיל תתבצע עד גמר מלאי הפרסים ואין כל הבטחה ו/או התחייבות לזכייה בפרס גם אם המשתתף סיים במקום הראשון באותה תחרות.

 

פרק 5- איתור הזוכה וקבלת הפרס:

 1. כל זוכה יירשם ע”י מזכירות ההגרלה.
 2. תוך 3 ימי עסקים, החברה תודיע למועמד לזכייה באמצעות שליחת מייל לפי הכתובת אותה הזין כאשר נרשם.
 3. לאחר יצירת הקשר עם המועמד לזכייה, יתואם איתו לגבי אופן ויום קבלת הפרס.

פרק 6- המפקח על ההגרלה:

 1. המפקח על ההגרלה הינו עו”ד נמרוד שחורי, משרד עו”ד דליה שחורי, עין הקורא 10 ראשל”צ Email: legal.pokerclub@gmail.com .
 2. המפקח יפקח על ביצוע ההגרלות והפעילות כמפורט בתקנון זה וע”פ תנאיי ההיתר. כמו כן, יהיה המפקח אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי לרבות בפרשנות התקנון, ולהכריע בכל מחלוקת בין החברה ואורגניה לבין המשתתפים, המועמדים לזכייה והזוכים.
 3. החלטת המפקח בכל הקשור לפעילות זו הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתף ו/או הזוכה מוותר על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח ו/או מי מטעמו.

פרק 7- הפרסים:

 1. מועמד לזכייה בפרס יחתום טרם קבלת הפרס על טופס התחייבות והצהרת הזוכה כמצ”ב כנספח ג’ לתקנון. יודגש כי מועמד לזכייה אשר יסרב לחתום, מועמדתו תיפסל והוא לא יהיה רשאי לקבל את הפרס ולא תעמוד לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה.
 2. החברה רשאית לשנות ו/או להחליף את זהות כל אחד מהפרסים (כהגדרתם בפרק 1) ו/או את כמותו ו/או מרכיביו ו/או להוסיף עליו פרסים נוספים ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 3. מלווה לזוכה כהגדרתו בפרק 1 יהיה מחויב לחתום על נספח ג’ טרם הצטרפותו לקבלת הפרס.
 4. יובהר, כי ייתכן שהפרסים ואופן מימושם יהיו כפופים למגבלות נוספות, כפי שיימסרו לזוכה ע”י החברה או מי מטעמה.
 5. מרגע מסירת הפרס לזוכה בפרס, לרבות המלווה (לפי העניין), לא תעמוד להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לרבות בגין מימוש הפרס או אי מימושו ולרבות בשל כל שינוי בו מכל סוג שהוא. כל אחד מהמשתתפים, ובכלל זאת המלווים מוותרים על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מי מטעמה בגין האמור.
 6. יובהר כי מועד ואופן אספקת כל פרס בפועל , ייקבע ע”י החברה ו/או מי מטעמה ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין האמור, לרבות בשל כל עיכוב או דחייה במועד קבלת פרס כלשהו.
 7. ידוע למשתתפים כי השתתפותם בפעילות זו הינה למטרת השעשוע ולשם ההנאה המושגת מעצם ההשתתפות בפעילות. במידה ויחול שינוי בפרס עליו הוכרז כל מועמד לזכייה, לא תהא למשתתפים ו/או למלווים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור.
 8. הפרסים שיחולקו במסגרת הגרלה זו אינם ניתנים להחלפה, להחזרה, למכירה, להעברה, לשינוי או להמרה על ידי הזוכים לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס ו/או מוצר אחר.

פרק 8- הצהרות והתחייבויות המשתתפים והמלווים

מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין אחר, המשתתף מצהיר ומתחייב כלפי החברה להלן:

 1. כל הפרטים שמסר באתר החברה הינם נכונים ומדויקים
 2. הוא בגיל המתאים בהתאם לגיל המוגדר בפרק ההגדרות לכל משתתף ומלווה.
 3. בחירת הזוכים ע”י החברה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או ערעור ומחייבת.
 4. המשתתפים והמלווים יישאו בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצו וישפו את החברה ו/או מי מטעמה ו/או ספקים שעובדים עם החברה מיד עם דרישתם הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין) הפסד, אובדן, הוצאות מכל מין וסוג וכן הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או עקיפין של תקנון זה.
 5. ידוע למשתתפים ולמלווים כי דינו של תקנון זה ודינה של הפעילות כולה כדין “חוזה למתן ציונים” ע”פ הגדרתו בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל”ג-1973 ולפיכך בחירת הזוכה הינה סופית, חלוטה, בלתי ניתנת לתביעה ו/או ערעור והיא מחייבת ולא תהא נושא לדיון בביהמ”ש ולא תצמיח עילת תביעה מכל מין וסוג כלשהם.
 6. הם נותנים את הסכמתם לחברה ו/או מי מטעמה לרבות ספקים חיצוניים, לשלוח אליהם דברי פרסומת כהגדרתם בסעיף 30 א’ לחוק התקשורת (בזק ושידורים) תשמ”ב-1982, אמצעים המנויים בחוק לרבות הודעות מסר קצר (SMS) ו/או הודעות לדואר אלקטרוני ו/או הודעה לחשבון הוואטס אפ ו/או הטלגרם בין בתקופת הפעילות ו/או בעניינו ובין לאחר תקופת הפעילות ו/או בעניין אחר.
 7. ידוע להם שהחברה ו/או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות באשר לאובדן פרטים ו/או השתתפות של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים כלשהם אשר הועלו במסגרת הפעילות.

פרק 9- פטור מאחריות

 1. המשתתף מצהיר בזאת כי אין ולא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או מי מטעמו בכל הקשור והמתייחס לפעילות, להשתתפות (או אי השתתפות) בה ו/או לזכייה בה ו/או לשימוש והפקת ההנאה מהפרס. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי.
 2. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של המשתתף והחברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח ו/או מי מטעמו לא יישאו באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אובדן או הוצאה מכל מין וסוג שיגרמו למי מן המשתתפים או המלווים אשר קשורים במישרין או בעקיפין עם הפעילות עצמה או בעת מימוש או אי מימוש פרס כלשהו.
 3. המשתתף, מסכים ומאשר כי ידוע לו שפעילות זו, הנערכת בהתאם לתקנון זה, משלבת מרכיבים של שעשוע ואף הנאה שהוענקו לו עם השתתפותו בפעילות וכי יתכן כי על אף מאמצי החברה ו/או מי מטעמה, עשויים להתרחש אירועים ו/או שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלזכות בפרס כלשהו ו/או מלממש פרס כלשהו, והמשתתף מסכים לפטור את החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם.
 4. החברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבות שהפעילות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות ותקלות. מובהר בזאת, כי בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, תהא החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי רשאית לנקוט כל צעד על מנת למזער ו/או לנטרל את האמור, לרבות להפסיק את הפעילות טרם תום תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות כליל ו/או לנקוט בכל צעד אחר, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח בקשר עם האמור.
 5. מבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה ו/או רשלנות של המשתתף מנעה ממנו מלהשתתף בפעילות ו/או מלזכות ו/או לממש פרס כלשהו, יהיו החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח פטורים מאחריות.
 6. מובהר כי עיבוד הנתונים במסגרת הפעילות נסמך על אתר החברה ו/או מי מטעמה, ואשר אינם חסינים מכל טעות או תקלה. החברה ו/או מי מטעמה אינן מתחייבות כי הפעילות תתנהל ללא תקלה, שגיאה, “נפילה” או טעות, ולמשתתף לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. כמו כן, מודגש, כי פעולת אתר הפעילות כפופה לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד, פגיעה בסיכויים או הוצאה שייגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
 7. המשתתף מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהפעילות כוללת מערכת ממוחשבת, וכי אין כל הבטחה לפעילות תקינה של המערכת הממוחשבת ו/או לקליטת כל הוראותיו במלואן ו/או במועדן ו/או שתעבורת התקשורת בין המשתתף למערכת הממוחשבת תהיה רציפה ו/או אחידה ו/או מהירה, ולמשתתף ו/או למי מטעמו, אין ולא תהיה לו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן ו/או המפקח בקשר לכך. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול ולשינוי.
 8. החברה רשאית לשנות את אופן ההגרלה והפרקים השונים בה, להאריכה, לקצרה או לבטלה באופן מוחלט, בהתאם לעדכונים אשר יפורסמו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, והמשתתפים בהגרלה זו מצהירים בזאת, כי אין ולא תהיה להם ו/או למי מטעמם, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או למפקח בשל כך.
 9. החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח אינם אחראים באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת הטלפונים הסלולאריים ו/או מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת, ואין ולא תהיה להם כל אחריות בגין אי קליטה ו/או קליטה משובשת של הנתונים אותם הזין המשתתף בפעילות ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תישאנה באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב, אשר ייגרמו למשתתף בפעילות או לכל צד ג’ אחר, במישרין או בעקיפין.
 10. המשתתפים בהגרלה זו מסכימים לפטור את החברה והמפקח מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בהקשר זה, וכל אירוע ו/או שיבוש ו/או הפרעה ו/או טעות ו/או תקלה כאמור לא תקנה להם זכות כלשהי בגין כך, והם לא יהיו זכאים לכל פיצוי, שיפוי או סעד. ההשתתפות בהגרלה זו הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתתפים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם הפעילות. מבלי לגרוע מן הפטורים המפורטים בתקנון זה, בכל מקרה בו יוכח כי תקלה, פגיעה או רשלנות של מי מהמשתתפים מנעה ממנו מלהשתתף בהגרלה ו/או לזכות בפרסים, תהיינה החברה והמפקח, פטורות מאחריות.
 11. בהשתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו”ב, בין בארץ ובין בכל מקום אחר, או כל אירוע אחר אשר אינו תלוי בחברה, לא ייחשב כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכה את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח.
 12. יובהר, כי החברה ו/או מי מטעמה ו/או המפקח, אינם אחראים לאיכותם או טיבם של הפרסים. האחריות הבלעדית לאספקת הפרסים, טיבם ואיכותם הינה של היצרן ו/או המשווק ו/או הספק שלו בהתאם לכל דין ולתנאים הנהוגים אצלו. מימוש הפרסים, לרבות נזקים, הוצאות או תקלות כלשהן בקשר עם הפרסים, יהיה באחריות הזוכים בלבד. לזוכים ו/או למי מטעמם לא תעמוד כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בכל האמור לעיל בסעיף זה.
 13. בכל מקרה שיוכח, כי רשלנות של החברה מנעה ממשתתף מלהשתתף בפעילות או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה עלות ההתחברות לאתר הפעילות אותה ביצע או נמנע מלבצע בכדי להשתתף בפעילות בלבד.
 14. האחריות למימוש הפרס היא של הזוכים בפרס בלבד. על הזוכים מוטלת האחריות המלאה להגיע למעמד קבלת הפרס (ככל שנקבעה עמם). החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה או אופן למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים ו/או להשתתף בפעילות עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי כל שיבוש, עיכוב דחייה או כל פגם אחר בפעילות ו/או בפרסים ו/או בקשר עם הפרסים ו/או לגבי מימושם.
 15. המשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם בחירת הזוכים בפעילות.

פרק 10- שונות

 1. בהשתתפותו בפעילות זו, מסכים, מאשר ומצהיר כל אחד מהמשתתפים כי קרא את תקנון והוא מקבל על עצמו את כל הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 2. תשומת ליבו של המשתתף מופנית לכך כי ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות ואף לפני תחילת הפעילות יעודכן התקנון. התקנון המעודכן יהיה זמין באתר החברה.
 3. החברה רשאית לשנות את מבנה הפעילות, שלביו, פרסיו, תוכנו, מתכונתו ונהליו, תקופתו, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהפעילות או את הפעילות כולה, וכן לצמצם את דרכי ההשתתפות בה. על שינוי תנאי הפעילות כאמור בסעיף זה תינתן הודעה באתר הפעילות ו/או בכל דרך אחרת אשר תמצא החברה לנכון, ולמשתתף ו/או למי מטעמו לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין כך.
 4. המשתתפים מסכימים ומאשרים כי דבר השתתפותם ו/או זכייתם בפעילות, אפשר שיסוקרו, יצולמו וישודרו בכל מדיום שהוא, לרבות אך לא רק, בטלוויזיה, ברדיו, בשילוט, בעיתונות, בדפי האינטרנט של החברה ובאתרי אינטרנט אחרים, ברשתות חברתיות, וכי בעצם השתתפותם בפעילות מביעים הזוכה ו/או המשתתף את הסכמתם לפרסום ו/או צילום שמם ותמונותיהם במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, ובמסגרת פרסומים וקידום מכירות של החברה.
 5. הזכאות לפרס אינה ניתנת להסבה או העברה אלא באישור בכתב ומראש שיינתן על ידי החברה בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית להחליט כיצד לנהוג בקשר עם פרסים שלא חולקו בפועל במסגרת ההגרלה מכל סיבה שהיא, והכל בכפוף להוראות כל דין, בין בתקופת הפעילות ובין לאחריה.
 7. כל מס, ניכוי או דרישת תשלום כלשהי שיחולו בקשר לזכייה בהגרלה, לפרס ו/או למימוש הפרס, יחולו באופן מלא ובלעדי על החברה כמו כן, . החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים, אם ידרשו לכך, להעביר לשלטונות המס את פרטי הזוכים או את ניכוי המס במקור, ולחזור לקבלת החזר לתשלום מהזוכים.
 8. החברה תהיה רשאית למסור כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק ו/או על פי הוראה של רשות מוסמכת.
 9. ההשתתפות בפעילות אסורה על החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה ובני משפחותיהן.
 10. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בפעילות הינה שנה ממועד סיום הפעילות.

 

נספח א’- טבלת כרטיסים

 

יודגש כי כמות המשתתפים תלויה במספר הנרשמים ולפיכך הטבלאות עשויות להשתנות מפעם לפעם בהתאם.

טבלת כרטיסים טורניר פוקר

מיקום עד- סה”כ משתתפים כרטיסים סה”כ כרטיסים לשלב אחוז כרטיסים לשלב אחוז סיכוי לזכייה למשתתף
2100 501 1600 1 1600 17.63% 0.01%
500 200 301 5 1505 16.58% 0.06%
199 150 50 10 500 5.51% 0.11%
149 100 50 20 1000 11.02% 0.22%
99 50 50 25 1250 13.77% 0.28%
49 40 10 30 300 3.31% 0.33%
39 30 10 35 350 3.86% 0.39%
29 20 10 40 400 4.41% 0.44%
19 10 10 50 500 5.51% 0.55%
9 8 1 100 100 1.10% 1.10%
8 7 1 120 120 1.32% 1.32%
7 6 1 140 140 1.54% 1.54%
6 5 1 160 160 1.76% 1.76%
5 4 1 180 180 1.98% 1.98%
4 3 1 200 200 2.20% 2.20%
3 2 1 220 220 2.42% 2.42%
2 1 1 250 250 2.75% 2.75%
1 0 1 300 300 3.31% 3.31%

 

טבלת כרטיסים תחרות רודאו

משניות עד-שניות כרטיסים
0 30 1
31 45 2
46 60 4
61 90 6
91 120 8
121 ואילך 10

 

טבלת כרטיסים תחרות קליעות

מסלים עד-סלים כרטיסים
0 10 1
11 13 2
14 17 4
18 22 6
23 26 8
27 ואילך 10

 

נספח ב’ – טבלת הפרסים

 

מספר פרס תאור כמות
1 ג’יפ סוזיקי ג’ימיני 1
2 ח’ שכוללת טיסה+ מלון 5 כוכבים שבוע בלאס ואגס זוגי+ טורניר צד 10
3 טרקטורון אקסס 300 ספורטיבי SP 7
4 קטנוע KEEWAY סופרלייט 125 סמ”ק 15
5 מסך 65 אינץ’ LED 4K של אייסינס 65N3000UW סמארט לד TV 20
6 אופניים חשמליים סמארט בייק SB10 10
7 חופשות בחו”ל משולב פוקר 50

 

תמונות ופירוט הפרסים להמחשה

סוזוקי ג’ימני- רכב שטח 4 על 4X זריז, קומפקטי ובעל ביצועים מפתיעים. סוזוקי ג’ימני הוא

ג’יפ קטן המספק חווית נסיעה מהנה בטבע או בעיר.

 

חבילת וי.אי.פי זוגית הכוללת טיסה, מלון 5 כוכבים ל7 ימים בלאס ואגס כולל כניסת יחיד

לאירוע צד של טורניר P.O.S.W

 

טרקטורון ספורטיבי אוטומטי בעל נפח מנוע 300 סמ”ק. טרקטורון ACCESS 300 חוצפן

 

להפליא, זריז במיוחד ומרגיש כמו האח הקטן שמוכיח את עצמו בכל סיבוב מחדש. כמו כל

 

טרקטורוני אקסס, מותג מוערך במיוחד בתחום הטרקטורונים, גם דגם זה מתאפיין ברמת

 

אמינות מרבית ובחוסן מרשים .

 


סופרלייט 125 סמ”ק הינו אופנוע מעולה בעל מנוע ארבע פעימות, צילינדר יחיד,

 

מקורר אוויר, מפיק 10.5 כ”ס עם גיר בעל 5 הילוכים.

 

 

 

מסך 65 אינץ LED 4K של אייסינס 65N3000UW סמארט לד TV, מסך באיכות

 

גבוהה חדה פי 4 מ FULL HD.

 

אופניים חשמליים SMART BIKE SB10 , האופנים מתקפלים בצורה פשוטה,

נוחה ומהירה, לנוחות מקסימלית להעברה ממקום למקום, ניתנים לנשיאה

בתחבורה ציבורית כולל רכבת ישראל.

 

חבילת פוקר בסבב האירועים של IPC חבילה המותאמת לשחקן פוקר הישראלי החבילה

כוללת טיסה, העברות ולינה באירוע לבחירת הזוכה בסבב הפוקר עד סוף שנת 2019

 

נספח ג’ – טופס התחייבות והצהרת הזוכה/מלווה

 

תאריך : ____________, 2018

לכבוד

מועדון הג’נטלמנים בע”מ

(להלן:”החברה“)

הנדון: הצהרת זוכה/מלווה

אני החתום/ה מטה מצהיר/ה ומאשר/ת כי:

 1. במסגרת פעילות “הגרלת הקיץ” של החברה הוכרזתי כמועמד/ת לזכייה בפרס, כהגדרתו

בתקנון. הריני מצהיר/ה כי קיבלתי ו/או אני עתיד/ה לקבל את הפרס. כמו כן, הריני מצהיר/ה

כי קיבלתי הודעה על זכייתי בפרס, כנדרש, והכל בהתאם לאמור בתקנון.

 1. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי קראתי את התקנון והנני מסכים/מסכימה לכל תנאיו ללא יוצא

מן הכלל, כי אינני נמנה/נמנית על אלה אשר אסורה השתתפותם בהגרלה לפי תנאי התקנון,

וכי זכותי לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו ו/או ע”י הפרת הוראות כל דין.

 1. אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר

עם בחירתי כזוכה/כמלווה, ולרבות בגין כל נזק הפסד אבדן או הוצאה אשר ייגרמו לי ו/או למי מטעמי אשר יממש את הפרס, עקב או כתוצאה ממימוש הפרס. הנני פוטר/ת את החברה, ו/או

מנהליה ו/או מי מטעמה באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם מימוש הפרס כזוכה/כמלווה וכל הנובע ממנה.

 1. ידוע לי, כי על מנת לממש את הפרס, חלה עלי החובה לדאוג לכל האישורים וההיתרים הנדרשים למימוש הפרס, לרבות דרכון בתוקף ל 12- חודשים, ולא תעמוד לי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור, ולרבות במקרה בו לא אשיג במועד את האישורים וההיתרים כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא.
 2. ידוע לי, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים על מימוש הפרס ו/או על מרכיביו, לרבות הביקור ביעד החופשה, מתכונת החופשה ולוח הזמנים. אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין האמור.
 3. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת להתנהג באופן נאות במהלך החופשה, וכי אשמע לכל הוראות החברה ו/או הוראות מי מטעמה בקשר עם האמור. ידוע לי, כי הפרה של איזה מהוראות או מכללי ההתנהגות המפורטים לעיל, תהווה עילה להפסקת החופשה, ולנקיטת החברה בכל צעד על פי תקנון זה ועל פי דין.
 4. החברה אינה אחראית בשום צורה ואופן לרכושי האישי, לרבות כסף, תכשיטים, ביגוד וציוד, ואין היא ו/או מי מטעמה בחזקת שומר לעניין זה. ככל שיינזק או ייגנב רכושי או איזה חלק ממנו, תהיה החברה פטורה מכל אחריות וחבות. ידוע לי כי החברה רשאית להפסיק או לקצר או לבטל את השהות ביעד החופשה בכל שלב ומכל סיבה שהיא. ידוע לי, כי הפרה של איזה מהצהרותיי ומכללי התנהגות אלו, תהווה עילה להפסקת החופשה, ולנקיטת החברה כל צעד על פי מסמך זה, התקנון וכל דין רלוונטי אחר.
 5. כמו כן, הריני מאשר/ת כי הנני בריא/ה לחלוטין ואין לי מגבלה רפואית ו/או אחרת שעלולה להזיק לי ו/או שעלולה למנוע ממני לממש את הפרס.
 6. הנני מתחייב/ת לרכוש פוליסות ביטוח למשך כל השהות ביעד החופשה, אשר תעניק כיסוי ביטוחי, בין היתר, לכל נזק גוף ו/או רכוש אשר ייגרם לי במהלך השהות ביעד החופשה.
 7. ידוע לי, כי עצם זכייתי ו/או כל תמונה ו/או סרטון ו/או תוכן שהעברתי לחברה לצורך השתתפותי בפעילות ו/או מימוש זכייתי עשויה להיות מפורסמת באמצעי התקשורת השונים, לרבות ברדיו, בשילוט, בטלוויזיה, בנקודות מכירה, בעיתונות, באתר הפעילות ובאינטרנט, והנני מסכים/מסכימה ומאשר/ת לחברה לפרסם את פרטיי האישיים, ותמונותיי ככל שתצולמנה, לרבות במסגרת קידום מכירות של החברה.
 8. אין לי ולא יהיו לי כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או העוזרת לחברה ו/או מי מטעמן בקשר עם הפרס. הנני פוטר/ת את החברה ו/או העוזרת לחברה, ו/או מנהליהן ו/או מי מטעמן באופן סופי ומוחלט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כאמור, בקשר עם היותי מלווה לזוכה בפרס או כל הנובע ממנה.
תפריט
צרו קשר
close slider